logo template4

Hydroxid draselný 90 %

Predávame len osobám starším ako 18 rokov!

vyberte veľkosť:
700 g2 8.900
3,5 kgVypredané 34.900
Záručná doba:: 24 mesiacov
Kód: f 2255
Dostupnosť: skladom 2 ks
7.42 bez DPH
8.90 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Hydroxid draselný 90 %

INCI : POTASSIUM HYDROXIDE               Hydroxid draselný sa používa pri spracovaní mnohých chemikálií (čistiace prostriedky, hnojivá, batérie, farby, laky ...). V kozmetike sa používa hlavne na výrobu tekutých mydiel. 
Obmedzenie v Európe: Maximálne množstvo hydroxidu draselného použitého v kozmetike je obmedzené takto: 
a) Výrobky na nechty: 5%.    b) Výrobky na vyrovnávanie vlasov: 2% na všeobecné použitie a 4,5% na profesionálne použitie.      c) Regulátor pH pre depilátory: pH <12,7.     d) Iné použitia ako regulátora pH: pH <11.

Hydroxid draselný, tiež známy ako lúh, je anorganická zlúčenina s chemickým vzorcom KOH. Tiež sa bežne označuje ako žieravý potaš, je to silný základ, ktorý sa predáva v niekoľkých formách vrátane peliet, vločiek a práškov. Používa sa v rôznych chemických, priemyselných a výrobných aplikáciách. Hydroxid draselný je tiež prekurzorom iných zlúčenín draslíka. Hydroxid draselný sa používa v potravinách na úpravu pH, ako stabilizátor a ako zahusťovadlo. Táto zložka bola považovaná FDA za všeobecne bezpečnú ako priama zložka ľudskej potravy podľa FDA na základe dodržiavania niekoľkých podmienok správnej výrobnej praxe. Okrem vyššie uvedeného použitia sa hydroxid draselný tiež používa na výrobu mydla ako elektrolyt v alkalických batériách a pri elektrolytickom pokovovaní, litografii a odstraňovačoch farieb a lakov. Kvapalné čističe odtokov obsahujú 25 až 36% hydroxidu draselného. Z medicínskeho hľadiska sa hydroxid draselný (KOH) široko používa pri príprave rôznych klinických vzoriek na mokrú montáž na mikroskopickú vizualizáciu plesní a plesňových prvkov v koži, vlasoch, nechtoch a dokonca aj vo vaginálnych sekrétoch. Nedávno bola skúmaná účinnosť a znášanlivosť pri liečbe bradavíc. Zistilo sa, že sa zistilo, že topický roztok KOH predstavuje bezpečné a účinné ošetrenie plochých bradavíc.

R 11-23/24/25-34-39/23/24/25
Veľmi horľavý.Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.Spôsobuje popáleniny/poleptanie.Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.
  S 16-26-36/37/39-45
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H301 + H311 + H331: Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H370: Spôsobuje poškodenie orgánov.
Hazard SymbolsToxic
Hazard SymbolsFlammable
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak máte šošovky a je to možné, odstráňte ich. Ďalej vyplachujte.
P308 + P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.